Nieuwe Titel

Canstein Advocatuur

NIEUWE TITEL

Algemeen

 1. Canstein Advocatuur is een eenmanszaak die zich de uitoefening van de praktijk van advocaat ten doel stelt.
 2. Het kantoor handelt en neemt deel aan het handelsverkeer onder de naam Canstein Advocatuur. Het kantoor is gevestigd aan de Keizersgracht 241-2h [1016 EA] te Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74482475.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvullende- en vervolg-) opdrachten van cliënten [hierna te noemen: opdrachtgever] aan Canstein Advocatuur dan wel derden die bij de uitvoering van een opdracht door het kantoor zijn ingeschakeld.
 4. De opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord.

 

Opdracht

 1. Alle opdrachten worden geacht te zijn neergelegd in een overeenkomst van opdracht [opdrachtbevestiging] met het kantoor. Een overeenkomst met het kantoor komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding ervan door het kantoor.
 2. Het kantoor zal bij de uitvoering van de verleende opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Het kantoor staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door Canstein Advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is of is overeengekomen dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 BW, art.7:407 lid 2 BW en art.7:409 BW wordt uitgesloten. Slechts de eenmanszaak Canstein Advocatuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht, waarbij het kantoor de opdracht door de advocaat of derden, onder zijn verantwoordelijkheid, kan laten uitvoeren.
 4. Derden kunnen aan de door Canstein Advocatuur in opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen en opdrachtgever vrijwaart Canstein Advocatuur voor alle aanspraken ter zake van derden.
 5. De opdrachtgever is gehouden tussentijdse adreswijzigingen tijdig door te geven aan de behandelend advocaat, bij gebreke waarvan het eerst opgegeven adres als domicilie cq. contactgegevens blijft gelden.

 

Aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook wordt begrepen een nalaten – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Canstein Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Canstein Advocatuur in verband met die verzekering draagt. Een kopie van de polis met de voorwaarden is bij Canstein Advocatuur op te vragen.
 2. Het kantoor is gerechtigd verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid uit te laten voeren door inschakeling van derden zoals bijvoorbeeld deurwaarders, notarissen, accountants, belastingadviseurs en taxateurs.
 3. Inschakeling van een derde zal – behoudens de inschakeling van een deurwaarder – zoveel mogelijk geschieden na overleg met de opdrachtgever.
 4. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij het kantoor binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend heeft moeten zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 5. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Canstein Advocatuur is alleen Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil kennis te nemen tussen een opdrachtgever en Canstein Advocatuur.
 6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door opdrachtgever aan Canstein Advocatuur is betaald. Bij duurovereenkomsten is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door opdrachtgever voor de werkzaamheden als voornoemd zijn betaald in een periode van 12 maanden voorafgaand aan het schade toebrengende feit. In ieder geval is deze aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van € 15.000,00.
 7. In zaken behandeld op basis van een wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel evenzeer, waarbij echter als het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan geldt de Raad voor de Rechtsbijstand ontvangen toevoegingvergoeding inclusief BTW en de door opdrachtgever betaalde eigen bijdrage.
 8. Bij het inschakelen van derden zal Canstein Advocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Canstein Advocatuur is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Declaratie

 1. Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever het honorarium [waaronder niet begrepen correspondentie ter aangetekende verzending, en kosten voor de huur van kantoorruimte na de eerste intake], verschotten en omzetbelasting verschuldigd.
 2. In het aan de opdrachtgever in rekening te brengen uurtarief zijn inbegrepen alle kantoorkosten, met uitzondering van correspondentie ter aangetekende verzending, en kosten voor de huur van kantoorruimte na de eerste intake.
 3. Tevens niet inbegrepen zijn BTW en specifiek in die zaak te maken kosten, zoals bijvoorbeeld kosten voor het opvragen van een uittreksel uit het Bevolkingsregister, handelsregister etc., griffierechten, deurwaarderskosten, getuigenkosten, in het algemeen kosten van derden waarvoor aan die derde een opdracht is verstrekt, zoals bijvoorbeeld ook expertisekosten.
 4. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over langer dan een maand, op maandelijkse basis tussentijds in rekening gebracht.
 5. Canstein Advocatuur hanteert een tijdregistratiesysteem met specificatie van de werkzaamheden. Op eerste verzoek van opdrachtgever wordt een afschrift aan opdrachtgever verstrekt van het tijdregistratiesysteem met betrekking tot de ter zake de opdracht verrichte werkzaamheden.
 6. Canstein Advocatuur is gerechtigd om zowel voor de aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds, van opdrachtgever te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Dit voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed.
 7. Verschotten zijn de kosten die Canstein Advocatuur in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, zoals deurwaarderskosten en griffierecht.
 8. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijks systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

 

Raad voor Rechtsbijstand

 1. In geval een toevoeging wordt aangevraagd wordt die aanvraag door de Raad voor Rechtsbijstand [hierna te noemen: RvR] beoordeeld aan de hand van het belastbaar inkomen en vermogen van de opdrachtgever van twee jaar geleden. Wordt de toevoeging verstrekt, dan betaalt de opdrachtgever een eigen bijdrage [vastgesteld door de RvR].
 2. In sommige gevallen kan voor vergoeding van die eigen bijdrage bijzondere bijstand worden aangevraagd bij de gemeente. De opdrachtgever is – tenzij er andersluidende afspraken zijn gemaakt – zelf verantwoordelijk voor aanvraag van de bijzondere bijstand.
 3. Mocht de bijzondere bijstand niet worden verstrekt dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn of haar betalingsverplichting aan het kantoor.
 4. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien het kantoor een toevoeging aanvraagt namens hem/haar bij de RvR, de RvR, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak informatie over de opdrachtgever [en over zijn of haar wettelijke partner] kan opvragen bij de overheidsdiensten zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 5. Het kantoor is gerechtigd om haar werkzaamheden eerst te starten nadat de toevoeging door de RvR is toegekend en de eigen bijdrage, alsmede voorschot op de eventueel te betalen griffierechten, door de opdrachtgever aan het kantoor is voldaan.
 6. Indien de opdrachtgever niet voor een toevoeging in aanmerking komt of de toevoeging wordt ingetrokken [bijvoorbeeld in verband met de financiële opbrengst van een zaak], dan worden de werkzaamheden op declaratiebasis in rekening gebracht. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat in dit geval de kosten voor een deurwaarder en hoger griffierecht eveneens in rekening worden gebracht.

 

Betaling

 1. Betaling van declaraties van Canstein Advocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is tevens een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente over het totale declaratiebedrag. Indien betaling uitblijft en incassomaatregelen moeten worden getroffen, is de opdrachtgever tevens 15% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 3. Voor het bepaalde in dit artikel wordt met de opdrachtgever gelijk gesteld degene die zich jegens Canstein Advocatuur verbonden heeft de declaraties namens de opdrachtgever te voldoen.
 4. Het kantoor is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de opdrachtgever een door het kantoor ontvangen betaling in mindering komt.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft het kantoor het recht om met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden op te schorten of de opdracht te beëindigen.

 

Verrekening

 1. Openstaande declaraties kunnen worden verrekend met betalingen van derden via de Stichting Derdengelden [art. 6.19 lid 5 Voda]. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden gaat de opdrachtgever akkoord met verrekening van openstaande declaraties met betalingen middels de derdenrekening.

 

Geheimhouding

 1. Canstein Advocatuur is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en omvang van diens belangen bij de zaak en overigens al hetgeen dat valt onder geheimhoudingsverplichting. Canstein Advocatuur zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin is, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en e-mailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

Overmacht

 1. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van Canstein Advocatuur zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers van wie Canstein Advocatuur een en ander betrekt.
 2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.
 3. Indien Canstein Advocatuur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Geschillen

 1. Ingeval van geschillen over de uitvoering van de werkzaamheden zullen partijen met elkaar in redelijkheid overleggen.
 2. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost dan kan deze worden voorgelegd aan de civiele rechter.
 3. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het kantoor wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht waaronder begrepen de bepalingen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek en worden bij uitsluiting beslecht door de Nederlandse rechter.

Opzegging

 1. Canstein Advocatuur is bevoegd de overeenkomst tot opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tussenkomst van een rechterlijke instantie indien:
 • de opdrachtgever de goede naam van Canstein Advocatuur aantast dan wel aangetast
heeft en zulks op basis van objectieve en verifieerbare feiten is vastgesteld;
 • de opdrachtgever niet de vereiste medewerking verleent aan de aan Canstein Advocatuur verleende opdracht.
 • tussen opdrachtgever en Canstein Advocatuur verschil van mening bestaat over de
wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet in
onderling overleg kan worden opgelost;
 • tussen Canstein Advocatuur en de opdrachtgever een vertrouwensbreuk ontstaat die in de weg staat aan een behoorlijke behartiging van de
belangen van de opdrachtgever.

 

Archivering

 1. Na beëindiging van de zaak zal het dossier worden gearchiveerd. Vijf jaar nadien zal het dossier, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten, worden vernietigd.

 

Kenbaarheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam en zijn tevens te raadplegen op de website van Canstein Advocatuur: cansteinadvocatuur.nl. Canstein Advocatuur heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.